Toelichting belastingaangifte over 2016

Toelichting belastingaangifte over 2016

De betaling die u gaat ontvangen als deel van de opbrengst van de coöperatie is géén inkomen of verdienste, en hoeft niet in box 1 te worden opgegeven.

Anderzijds behoort uw investering in de coöperatie fiscaal tot het persoonlijk vermogen in box 3. Dat wordt over 2016 pas belast boven de drempel van € 24.437 (zonder fiscale partner) of bij meer dan € 48.874 (met fiscale partner).

De waardering van alle participaties samen op een bepaalde datum is gelijk aan de waarde van het eigen vermogen van de coöperatie op de betreffende peildatum. Dit eigen vermogen van de coöperatie wordt jaarlijks berekend per einde jaar en in de jaarrekening gepresenteerd. Er zijn 800 zonnestroomdelen. De waarde van één zonnestroomdeel is dan de waarde van het eigen vermogen van de coöperatie gedeeld door 800.

Per 1-1-2016 was het eigen vermogen van Coöperatie Wageningen op Zon € 175.166. De waarde van één zonnestroomdeel is 1/800 daarvan, dus € 218,96. Vermenigvuldigd met het aantal zonnestroomdelen dat u bezit is dit de waarde voor vermogensbijtelling in box 3 bij aangifte over fiscaal jaar 2016 (aangifte in 2017).

Het eigen vermogen van de coöperatie per 1-1-2017 was € 185.718 en de waarde van één zonnestroomdeel € 232,15. Deze waarde is te gebruiken in box 3 bij aangifte over fiscaal jaar 2017 (aangifte pas in 2018).

Het eigen vermogen van de coöperatie is gedurende 2016 gegroeid. Dat komt omdat de fiscale winst over 2016 in de jaarrekening aan het eigen vermogen op 31-12-2016 is toegevoegd en omdat de uitkering van het resultaat over 2016 aan leden in 2017 uitbetaald wordt. In de volgende jaren zal het eigen vermogen van de coöperatie gestaag afnemen, en dus ook de toegerekende waarde per zonnestroomdeel.

Heeft u hier vragen over, stuur dan een mail aan Pieter van Ginneken:  finadmin@wageningenopzon.nl, of 0317-425599.